– Program Opieki dla Pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K

1. Do grupy dyspanseryjnej kwalifikowani są pacjenci, którzy wymagają kontroli wskaźnika INR w związku z przyjmowaniem antagonisty witaminy K (Warfin, Acenocumarol)

2. Celem grupy dyspanseryjnej jest: systematyczna kontrola wskaźnika INR

3. Lekarz wystawia skierowanie na badanie INR i wyznacza wartości referencyjne wskaźnika.

4. Wynik INR otrzymuje pielęgniarka z gabinetu zabiegowego, gdzie sprawdza poprawność wyniku. W razie nieprawidłowego  wyniku pielęgniarka powiadamia lekarza, który kontaktuje się z pacjentem w celu  modyfikacji dawki leku.

5. Pielęgniarka sprawdza co 2 miesiące czy pacjent wykonał pomiar INR zgodnie z zaleceniami, jeśli nie to powiadamia pacjenta o konieczności wykonania badania. Jeśli pacjent wykonał badanie, sprawdza wynik.  I postępuje analogicznie do punktu 4.

6. Pacjent, który zakończył leczenie i otrzymuje leki NOAC lub heparynę drobnocząsteczkową i nie wymaga dalszej kontroli wskaźnika INR zostaje wykreślony z grupy dyspanseryjnej.

Back to top