– Program Opieki dla Pacjentów z POCHP

Do grupy zakwalifikowano pacjentów z rozpoznaniem POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc.

I Rola lekarza.

1. Wywiad medyczny, w tym wywiad rodzinny (badanie podmiotowe)

2. Badanie fizykalne (badanie przedmiotowe)

3. Ocena badania antropometrycznego i parametry życiowe (wzrost, masa ciała, BMI, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna)

4. Wykonanie podstawowych badań diagnostycznych (morfologia, OB, badanie ogólne moczu, glukoza, RTG klatki piersiowej)

5. W zależności od wskazań klinicznych i wieku pacjenta wykonanie badań dodatkowych przypisanych danej grupie wiekowej.

6. Ocena badania spirometrycznego ( osoby z nieprawidłowym wynikiem badania spirometrycznego lub u których stwierdzono inne nieprawidłowości ze strony układu oddechowego kierowani są na konsultacje do specjalisty pulmonologa.

7. Leczenie zespołu uzależnienia od nikotyny u wszystkich chorych, którzy są aktualnie palaczami (proponowanie pacjentom nikotynową terapię zastępczą i/lub leczenie farmakologiczne)

8. W celu monitorowania objawów i ich wpływu na codzienne  życie chorego -wykonanie testu CAT (raz w roku i każdorazowo przy podejrzeniu zaostrzenia choroby).

9. Skierowanie Pacjenta do gabinetu zabiegowego.

II.  Rola pielęgniarki

1. Przekazywanie pacjentowi wiedzy na temat swojej choroby.

2. Informacja o objawach i powikłaniach w czasie choroby.

3. Nauka wykonywania prawidłowo gimnastyki oddechowej.

4. Nauka wykonywania prawidłowej inhalacji.

5. Nauka prawidłowej toalety jamy ustnej.

6. Sposoby postępowania w czasie rehabilitacji pulmonologicznej.

7. Udzielanie wskazówek jak radzić sobie z emocjami w czasie zaostrzenia choroby.

8. Wpływ palenia papierosów na zaostrzenie POCHP.

a) test uzależnienia od nikotyny wg Fagerstroma

b) Test motywacyjny do zaprzestania palenia

9. Przeprowadzenie ankiety oraz badania fizykalnego (załącznik nr 2)

10. Pomiar przezskórnej saturacji krwi pulsoksymetrem.

11. Wykonanie badania spirometrii 1 raz w roku.

12. Porady antynikotynowe dla palących aktywnie papierosy.

13. Wdrożenie właściwych nawyków żywieniowych, sposoby walki z otyłością (otyłość może nasilać objawy POCHP)

14. Informacje dla pacjenta o szczepieniach ochronnych przeciwko grypie i infekcjom  pneumokokowym.

III. Kontrola:

1. Powtórne wykonanie badania spirometrycznego raz w roku lub częściej w razie zaostrzenia objawów.

2. Kontrola wizyty lekarskiej z oceną zleceń za rok.

2. Kontrola wagi, pomiar BMI.

Back to top