– Udostępnianie dokumentacji medycznej.

 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii z jednodniowym wyprzedzeniem.
 • Odpis, wyciąg lub kopia dokumentacji medycznej dostępna będzie najpóźniej następnego dnia.
 • Za wykonanie odpisu, wyciągu lub kopii pobierana będzie opłata.
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest do pobrania w rejestracji.
 • Koszt kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł*

*

 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 • Wysokość opłat wynosi:
    1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
    2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 – przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.2)), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.”,
 • Wysokość odpłatności określa art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późniejszymi zmianami)
Back to top