Strefa Pacjenta
Skargi, uwagi i wnioski pacjentów.
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • pisemnie:
   adres do korespondencji:
   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VENA-Andrychów” Sp z o.o.
   ul. Starowiejska 17a
   34-120 Andrychów
  • pocztą elektroniczną: - kontakt vena@post.pl
  • ustnie: przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują: wnoszący skargę bądź wniosek i przyjmujący zgłoszenie. Protokół ten jest wpisem w książce skarg i wniosków, która dostępna jest w rejestracji.
 • Skargi i wnioski przyjmuje także Prezes Zarządu we środy w godzinach od 7:30 do 8:00
 • Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji – brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez możliwości odpowiedzi zgłaszającemu.
 • Skargi i wnioski przed ich merytorycznym załatwieniem winny być zbadane z należytą starannością i wnikliwością oraz poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności mających znaczenie dla ich prawidłowego załatwienia.
 • Pracownicy, którym przekazano skargi lub wnioski w celu ich zbadania ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń dotyczących sprawy. Pracownicy Ci powinni uczynić to z należytą starannością oraz z zachowaniem obowiązujących terminów.
 • Zgłoszone skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od daty wpływu do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VENA-Andrychów” Sp z o.o., a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Rozpatrzenie skargi bądź wniosku powinno być poprzedzone analizą wszystkich okoliczności sprawy.
 • W przypadku nie rozstrzygnięcia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca należy poinformować skarżącego lub wnioskodawcę o podjętych czynnościach zmierzających do rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 • Procedura dotyczy także rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Zakładu przekazywanych do rozpatrzenia przez inne instytucje, do których skarga bądź wniosek zostały złożone, w tym do:
  • Ministerstwa Zdrowia;
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;
  • Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Rzecznika Praw Pacjenta;
  • innych instytucji i osób nadrzędnych wobec Zakładu lub nadzorujących jego działalność.
 • Książka skarg i wniosków dostępna jest w rejestracji.
 • Wszystkie skargi i zażalenia przechowywane są przez okres 3 lat.


powrót


| O nas | Aktualności | Strefa Pacjenta | Kontakt | RODO |